Home / Phát triển doanh nghiệp / Pháp lý / BỘ KẾ HOACH ĐẦU TƯ ĐƠN GIẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ KẾ HOACH ĐẦU TƯ ĐƠN GIẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chính phủ thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong 5 lĩnh vực:

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:

Về thủ tục hành chính:

+ 05 thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

+ 06 thủ tục đăng ký thành lập loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp, chia doanh nghiệp

+ 10 thủ tục đăng ký thay đổi

+ thủ tục Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

+ 02 thủ tục liên quan đến đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

+ 02 thủ tục hợp nhất, sáp nhập

+ 04 thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác”, “Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân” trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: sử dụng “số định danh cá nhân”, “căn cước công dân”, “họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân”.

Bãi bỏ quy định về nộp “bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình”…

2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

+ 32 thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

+ sử dụng “số định danh cá nhân”, “họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân”.

+ Bãi bỏ yêu cầu thành phần hồ sơ là “bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”, “Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực”…

3. Lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

+ 02 thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; dự án thuộc diện Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

+ 02 thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân”; sử dụng “họ, chữ đệm, tên khai sinh và số định danh cá nhân”.

+ Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; “họ, chữ đệm, tên khai sinh và số định danh cá nhân” thay thế các thông tin về công dân…

4. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

+ 24 thủ tục liên quan đến Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý; điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài; đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương…

Bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ là “Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân” trong biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Sử dụng “họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân” thay thế thông tin về công dân…

5. Lĩnh vực đấu thầu: bỏ yêu cầu cần “Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của bên mời thầu đăng ký.”

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Hồng Liên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *