Home / Thống kê

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Oman 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Oman  là  5,106,626 người. Dân số  Oman  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Oman  đứng hạng  120 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Oman là 16  người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Norway 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Norway  là  5,421,241 người. Dân số  Norway  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Norway  đứng hạng  119 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Norway là 15  người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Slovakia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Slovakia  là  5,459,642 người. Dân số  Slovakia   chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Slovakia   đứng hạng  118 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Slovakia  là 114 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Congo 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Congo  là 5,518,087 người. Dân số  Congo  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Congo  đứng hạng  117 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Congo là 16 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Finland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Finland  là 5,540,720 người. Dân số  Finland  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Finland  đứng hạng  116 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Finland là 18 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Denmark 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Denmark  là 5,792,202 người. Dân số  Denmark  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Denmark  đứng hạng  115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Denmark là 137 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Singapore 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Singapore là 5,850,342 người. Dân số  Singapore  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Singapore  đứng hạng  114 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Singaporelà 8358 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Turkmenistan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Turkmenistan là 6,031,200 người. Dân số  Turkmenistan  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Turkmenistan đứng hạng  113 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Turkmenistan là …

Read More »

Thống kê dân số El Salvador 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  El Salvador là 6,486,205 người. Dân số  El Salvador   chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  El Salvador   đứng hạng  112 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  El …

Read More »