Điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu bằng Tổng chi phí. Hay nói cách khác thì tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận.

Xác định điểm hòa vốn nhằm:

  • Thiết lập một mức giá hợp lý
  • Đạt mục tiêu hiệu quả nhất trong khi kết hợp giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.
  • Để xác định thu hút và phân bổ tài chính trong các chiến lược khác nhau trong doanh nghiệp.
  • Được sử dụng trong phân tích tính hiệu quả của dự án kinh doanh.

Công thức tính:

Q = FC / (Po – Vc)

Trong đó:

  • Q: Là sản lượng hòa vốn
  • FC: Chi phí cố định
  • Vc: Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị sản phẩm.
  • Po: Giá sản phẩm.

Ví dụ: Doanh nghiệp A sản xuất bóng đèn, chi phí cố định là 20 triệu VNĐ. Chi phí biến đổi trên mỗi sản phẩm là 10.000 VNĐ. Giá bán mỗi sản phẩm trên thị trường là 30.000 VNĐ. Vậy doanh nghiệp đạt điểm hòa vốn tại mức sản lượng là:

Q = 20.000.000 / ( 30.000 – 10.000) = 1.000 ( bóng đèn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *