Home / Thông tin dự án / Dự án đầu tư / DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT
HỖ TRỢ KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI
HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT
Hà Nội, ngày 18/2/2020 – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cùng với đại diện Chính
phủ Việt Nam ký kết Biên bản Thảo luận (Record of Discussions: R/D) Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Hỗ
trợ Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Đào tạo, Nghiên cứu và Quản trị đại học tại Trường Đại học Việt
Nhật”.
Dự án sẽ hỗ trợ việc xác lập nền tảng đào tạo, nghiên cứu và quản trị với chất lượng cao tại trường
Đại học Việt Nhật, qua đó hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có khả năng dẫn dắt sự phát
triển của xã hội cũng như của các ngành sản xuất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa,
Dự án sẽ đóng góp vào Mục tiêu 4, 8 và 9 trong Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).
[Thông tin cơ bản của Dự án] Quốc gia: Việt Nam
Tên Dự án: Hỗ trợ Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Đào tạo, Nghiên cứu và Quản trị
đại học tại Trường Đại học Việt Nhật
Thời gian dự kiến thực hiện: 60 tháng
Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Việt Nhật
Địa bàn Dự án: Hà Nội
Nội dung Dự án: Nhằm xác lập nền tảng đào tạo, nghiên cứu và quản trị với chất lượng
cao tại trường Đại học Việt Nhật, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền
vững với các trường đại học của Nhật Bản, tăng cường năng lực nhân
sự và tổ chức trong đào tạo và nghiên cứu, tăng cường hợp tác với khối
doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *