Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Dự báo ngành công nghiệp oto Việt Nam

Dự báo ngành công nghiệp oto Việt Nam

Doanh số bán xe tăng 43,4% lên 26.962 xe vào tháng 12 năm 2015. Trong năm 2015 doanh số bán xe tăng 47,1% lên 232.000 xe. Dự báo năm 2016 doanh số bán xe tăng 40,2% lên 325,000 xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *