Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Lập mục tiêu kinh doanh bằng KPI

Lập mục tiêu kinh doanh bằng KPI

LẬP MỤC TIÊU KINH DOANH BẰNG KPI

KPIs cho các vị trí phòng kinh doanh

Các KPI này sẽ là “thước đo” chính để đo lường hiệu quả làm việc của các bạn vào mỗi tháng, cũng như sẽ là căn cứ cho các quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng.

Bản KPI này sẽ được cập nhật định kỳ hàng quý. Trưởng bộ phận có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các thành viên trong bộ phận để thêm, sửa hoặc loại bỏ những qui định không còn phù hợp.

Mọi thay đổi cần phải có biên bản quyết định và được chấp thuận bởi Giám đốc bằng văn bản.

Các tiêu chuẩn đánh giá sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí, trách nhiệm của từng nhân viên.

Cách thưởng/ phạt: KPIs nghĩa là những đòi hỏi mà một nhân viên phải đạt được để được đánh giá là đạt hiệu quả (nghĩa là 5/10 điểm) yêu cầu chứ không phải hoàn thành KPIs là xuất sắc. Nói cách khác, đạt KPIs là yêu cầu tối thiểu và bắt buộc!

Nhân viên đạt KPIs sẽ được lãnh 100% lương và 100% các phụ cấp năng suất, nếu không đạt KPIs thì:

Số lần vi phạm

Lương

Phụ cấp

0,1%  – 10% 100% Chỉ nhận được 90%
11% – 30% 100% Chỉ nhận được 50%
31% – 50% 100% Chỉ nhận được 30%
Trên 50% 100% Không nhận được phụ cấp

1.    KPI cho Trưởng Phòng Kinh doanh:

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Xây dựng  hệ thống kinh doanh Thiết lập đại lý và nhà phân phối

Đại lý

Ổn định hệ thống kinh doanh Đảm bảo doanh số / tháng

Cuốn

Báo cáo số liệu Các số liệu về kinh doanh,  kho, tiêu thụ

Lần

Kiểm soát công nợ Báo cáo số liệu tiêu thụ

Lần

Thu hồi công nợ Báo cáo lượng công nợ thu hồi

Lần

Brain storm Đóng góp ý kiến để phát triển hệ thống kinh doanh & sản phẩm

Số lần

Đánh giá nhân viên Bảng đánh giá nhân viên mỗi tháng

Lần

Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

Nội qui của công ty Vi phạm nội qui

Lần

Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng  hoặc buổi họp nằm ngoài vị trí công việc

Lần

2.    KPI cho Sales Admin:

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Lưu trữ số liệu Lưu trữ đầy đủ tất cả các số liệu có liên quan đến công tác kinh doanh

file

Tập hợp và phân tích Tập hợp các số liệu hàng tuần: lượng kinh doanh, số liệu đại lý, KH trung thành, cấp bổ sung, biếu tặng, lượng tiêu thụ

file

Bán hàng qua điện thoại Liên lạc với các khách hàng cũ & tiềm năng

Lần

Quản lý và chăm sóc khách hàng Liên lạc qua điện thoại với các khách hàng, đại lý & giải đáp các vấn đề có liên quan trong phạm vi trách nhiệm

Lần

Phối hợp quản lý và thu hồi công nợ Đối chiếu số liệu kinh doanh, tiêu thụ của từng đại lý. Đưa kết quả công nợ mỗi tháng

Lần

Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

Nội qui của công ty Vi phạm nội qui

Lần

3.    KPI cho Sales Executive:

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Thiết lập đại lý Tìm kiếm và phát triển đại lý

Đại lý

Đảm bảo doanh số Đảm bảo doanh số

Cuốn

Thu hồi báo tồn Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý

Cuốn

Quản lý thông tin khách hàng Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận

Đại lý

Thu hồi công nợ Kiểm soát, nhắc nhở và thu hồi công nợ

Lần

Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng  hoặc buổi họp ngoài vị trí công việc

Lần

Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

Nội qui của công ty Vi phạm nội qui

Lần

4.    KPI cho Sales Support:

Lĩnh vực

Mô tả

Thước đo

Chỉ số/tháng

Thu tiền bạn đọc Thu chính xác tiền và nhanh trong ngày

Lần

Cung cấp báo đến các đại  lý theo yêu cầu của Trường Phòng Kinh doanh Cung cấp báo cho các đại lý

Đại lý

Thu hồi báo tồn Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý

Cuốn

Quản lý thông tin khách hàng Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận

Đại lý

Thu hồi công nợ Kiểm soát, nhắc nhở và thug  hồi công nợ

Lần

Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

Lần

Nội qui của công ty Vi phạm nội qui

Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *