Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Luật đấu thầu năm 2014 Số: 63/2014/NĐ-CP

Luật đấu thầu năm 2014 Số: 63/2014/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *