Home / Phát triển doanh nghiệp / Mẫu kế hoạch kinh doanh / MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho DNNVV được Bộ Tài chính quy định.

Một bảng cân đối kế toán phải chỉ rõ tái sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Tài sản cố định gồm:

 • Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác
 • Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản vãng lai là những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm:

 • Cổ phiếu
 • Bán thành phẩm
 • Tiền nợ của khách hàng
 • Tiền mặt tại ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản trả trước – ví dụ tiền thuê

Các khoản nợ vãng lai là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm của doanh nghiệp, nó bao gồm:

 • Tiền nợ các nhà cung cấp
 • Các khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng hoặc các khoản mục tài chính khác
 • Thuế phải trả trong một năm

Các khoản nợ dài hạn, gồm:

 • Các khoản nợ đến kỳ hạn sau một năm – các khoản vay hoặc tài chính đến hạn phải trả sau một năm

Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại

Nhấn vào đường link để tải về bảng Excel để lập Bảng cân đối kế toán.  Bạn có thể lưu lại văn bản đã tải về để làm mẫu bằng cách chọn “save as” trong Excel và chọn loại file là “template”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *