Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh ngành xây dựng

Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh ngành xây dựng

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY A
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
…..
V. HIỆN TRẠNG CÔNG TY A
1. CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ: ….. Cổ phần phát hành mệnh giá ……
Cơ cấu sở hữu trong tổng số vốn điều lệ như sau:
Bảng: Cơ cấu cổ đông ABC (Báo cáo tài chính 2014)
Đơn vị nắm giữ Cổ phần Tỷ lệ (%)
Tổng
2. TÀI CHÍNH

Tài sản hiện tại của Công ty chủ yếu bao gồm:
…..
3. BAN LÃNH ĐẠO

Cơ cấu tổ chức hiện nay
…..
Hội đồng quản trị
…..
Ban kiểm soát:
…..

Link Download: http://www.mediafire.com/file/6a1mb1afp0p4lg1/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_kinh_doanh_2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *