Bài viết mới

Thống kê dân số Guinea 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Guinea là 13,132,795người. Dân số Zimbabwe chiếm khoảng  0.17 % tổng dân số thế giới. Dân số Zimbabwe đứng hạng  75 rong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Zimbabwe là 53 người/ …

Read More »

Thống kê dân số Zimbabwe 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Zimbabwe là 14,862,924 người. Dân số Zimbabwe chiếm khoảng  0.19 % tổng dân số thế giới. Dân số Zimbabwe đứng hạng 74 rong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Zimbabwe là 38 …

Read More »

Thống kê dân số Somalia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Somalia là 15,893,222 người. Dân số Somalia chiếm khoảng  0.2 % tổng dân số thế giới. Dân số Somalia đứng hạng 73 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Somalia là 25 …

Read More »

Thống kê dân số Chad 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Chad là 16,425,864 người. Dân số Chad chiếm khoảng 0.21 % tổng dân số thế giới. Dân số Chad đứng hạng 72 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Chad là 13 …

Read More »

Thống kê dân số Cambodia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Cambodia là 16,718,965 người. Dân số Cambodia chiếm khoảng 0.21 % tổng dân số thế giới. Dân số Cambodia đứng hạng 71 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Cambodia là 95 người/ …

Read More »