Bài viết mới

Thống kê dân số  Congo 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Congo  là 5,518,087 người. Dân số  Congo  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Congo  đứng hạng  117 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Congo là 16 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Finland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Finland  là 5,540,720 người. Dân số  Finland  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Finland  đứng hạng  116 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Finland là 18 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Denmark 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Denmark  là 5,792,202 người. Dân số  Denmark  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Denmark  đứng hạng  115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Denmark là 137 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Singapore 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Singapore là 5,850,342 người. Dân số  Singapore  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Singapore  đứng hạng  114 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Singaporelà 8358 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Turkmenistan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Turkmenistan là 6,031,200 người. Dân số  Turkmenistan  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Turkmenistan đứng hạng  113 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Turkmenistan là …

Read More »