Bài viết mới

Thống kê dân số Nicaragua 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Nicaragua là  6,624,554 người. Dân số  Nicaragua  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Nicaragua  đứng hạng  110 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Nicaragua  là 55 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Lebanon 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Lebanon là 6,825,445 người. Dân số  Lebanon  chiếm khoảng 0.09 % tổng dân số thế giới. Dân số  Lebanon  đứng hạng  109 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Lebanon  là 667 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Libya 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Libya là 6,871,292 người. Dân số Libya chiếm khoảng 0.09 % tổng dân số thế giới. Dân số Libya đứng hạng  108 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Libya là 4 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Bulgaria 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Bulgaria là 6,948,445 người. Dân số Bulgaria chiếm khoảng 0.09 % tổng dân số thế giới. Dân số Bulgaria đứng hạng  107  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bulgaria là 64 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Paraguay 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Paraguay là 7,132,538 người. Dân số Paraguay chiếm khoảng 0.09 % tổng dân số thế giới. Dân số Paraguay đứng hạng 106 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Paraguay là 18 người/ Km2 …

Read More »