Bài viết mới

Thống kê dân số Lào 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Lào là 7,275,560 người. Dân số lào chiếm khoảng 0.09 % tổng dân số thế giới. Dân số lào đứng hạng 105 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của lào là 32 người/ Km2 …

Read More »

Thông kê dân số Hong Kong 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Hong Kong là 7,496,981 người. Dân số Hong Kongchiếm khoảng 0.1% tổng dân số thế giới. Dân số Hong Kongđứng hạng 104 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hong Konglà 7140 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Sierra Leone 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Sierra Leone là 7,976,983 người. Dân số Sierra Leone chiếm khoảng 0.1% tổng dân số thế giới. Dân số Sierra Leone  đứng hạng 103 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Sierra Leone …

Read More »

Thống kê dân số Togo 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Togo là 8,278,724 người. Dân số Togo chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Togo  đứng hạng 102 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Togo  là 152 người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Switzerland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Switzerland là 8,654,622 người. Dân số Switzerland chiếm khoảng 0.11% tổng dân số thế giới. Dân số Switzerland  đứng hạng 101 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Switzerland  là 219 người/ Km2 Tổng …

Read More »