Bài viết mới

Thống kê dân số  Denmark 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Denmark  là 5,792,202 người. Dân số  Denmark  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Denmark  đứng hạng  115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Denmark là 137 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Singapore 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Singapore là 5,850,342 người. Dân số  Singapore  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Singapore  đứng hạng  114 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Singaporelà 8358 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Turkmenistan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Turkmenistan là 6,031,200 người. Dân số  Turkmenistan  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Turkmenistan đứng hạng  113 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Turkmenistan là …

Read More »

Thống kê dân số El Salvador 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  El Salvador là 6,486,205 người. Dân số  El Salvador   chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  El Salvador   đứng hạng  112 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  El …

Read More »

Thống kê dân số Kyrgyzstan 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Kyrgyzstan là 6,524,195 người. Dân số  Kyrgyzstan  chiếm khoảng 0.08 % tổng dân số thế giới. Dân số  Kyrgyzstan  đứng hạng  111 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Kyrgyzstanlà 34 người/ Km2 Tổng …

Read More »