Bài viết mới

Thống kê dân số Hà Tĩnh

Bảng thống kê dân số tỉnh HÀ TĨNH theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 Hà Tĩnh 1,288,866 640,709 648,157 251,893 125,693 126,200 1,036,973 515,016 521,957 …

Read More »

Thống kê dân số Nghệ An

Bảng thống kê dân số tỉnh NGHỆ AN theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 NGHỆ AN 3,327,791 1,672,901 1,654,890 490,038 239,495 250,543 2,837,753 1,433,406 1,404,347 …

Read More »

Thống kê dân số Ninh Bình

Bảng thống kê dân số tỉnh NINH BÌNH theo giới tính, thành thị và nông thôn   STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 NINH BÌNH 982,487 489,334 493,153 206,524 102,138 104,386 775,963 387,196 …

Read More »

Thống kê dân số Nam Định 2021

Bảng thống kê dân số tỉnh NAM ĐỊNH theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 NAM ĐỊNH 1,780,393 872,035 908,358 323,654 158,127 165,527 1,456,739 713,908 742,831 …

Read More »

Quy định về thuế ở Việt Nam

Thuế thu nhập Việt Nam có các mức thuế suất chênh lệch từ 5% đến 35%, và có các mức thuế suất khác nhau đối với người dân Việt Nam. Người không cư trú phải chịu mức thuế cố định 20% đối với thu nhập cá nhân. Thu nhập ngoài …

Read More »