Bài viết mới

Thống kê dân số Côte d’Ivoire 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Côte d’Ivoire là  26,378,274 người. Dân số Côte d’Ivoire   chiếm khoảng 0.34 % tổng dân số thế giới. Dân số Côte d’Ivoire   đứng hạng  53  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Côte …

Read More »

Thống kê dân số Cameroon 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Cameroon là  26,545,863 người. Dân số Cameroon  chiếm khoảng 0.34 % tổng dân số thế giới. Dân số Cameroon  đứng hạng 52  trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Cameroon  là 56 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Madagascar 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Madagascar là  27,691,018 người. Dân số Madagascar  chiếm khoảng 0.36 % tổng dân số thế giới. Dân số Madagascar  đứng hạng 51 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Madagascar  là 48 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Venezuela 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Venezuela là  28,435,940 người. Dân số Venezuela   chiếm khoảng 0.36 % tổng dân số thế giới. Dân số Venezuela   đứng hạng 50 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Venezuela   là 32 người/ …

Read More »

Thống kê dân số Nepal 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Nepal là 29,136,808 người. Dân số Nepal  chiếm khoảng 0.37 % tổng dân số thế giới. Dân số Nepal  đứng hạng 49 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nepal  là 203 người/ …

Read More »