Home / Tag Archives: Cà Mau

Tag Archives: Cà Mau

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cà Mau

Logo KHV

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 454/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 26 tháng 03 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN …

Read More »