Home / Tag Archives: Chiến lược Marketing Mix: Kết hợp 4P và 4C

Tag Archives: Chiến lược Marketing Mix: Kết hợp 4P và 4C

Chiến lược Marketing Mix: Kết hợp 4P và 4C

Việc phối hợp bốn yếu tố giá, sản phẩm, phân phối, xúc tiến (4p) trong một chiến lược duy nhất để đạt thành công trong marketing được gọi là chiến lược marketing mix  – chiến lược marketing hỗn hợp. Với nhân tố Sản phẩm, doanh nghiệp cần có một chiến …

Read More »