Home / Tag Archives: nông nghiệp hữu cơ

Tag Archives: nông nghiệp hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

CHÍNH PHỦ ——- Số: 109/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày …

Read More »