Home / Tag Archives: thuê nhà ở

Tag Archives: thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

TÊN CƠ QUAN Số:……   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— ….ngày….tháng…..năm….  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ………. Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………………………………….. BÊN A (Bên cho thuê nhà) Họ …

Read More »