Home / Tag Archives: tư vấn chính sách

Tag Archives: tư vấn chính sách

Tư vấn chính sách công

1. Chính sách công và tham vấn trong hoạch định chính sách công Có nhiều quan niệm về chính sách. Chính sách được hiểu là “sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực …

Read More »