Home / Tag Archives: xâ dựng chiến lược kinh doanh

Tag Archives: xâ dựng chiến lược kinh doanh

6 bước trong chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp

“Cụm từ “tái cơ cấu doanh nghiệp” được đề cập đến nhiều từ khoảng năm 2007, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế ở Việt Nam nhận thức chưa đầy đủ về khái niệm này, từ đó dẫn đến việc xác định chiến lược, …

Read More »