Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ (giai đoạn 2000-2016)

Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ (giai đoạn 2000-2016)

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2016, thương mại hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ đã tăng 43,5 lần, từ mức kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,08 tỷ USD năm 2000 lên 47,15 tỷ USD năm 2016. Tốc độ tăng xuất nhập khẩu bình quân mỗi năm trong giai đoạn này đạt 26,6%/năm. Trong đó nổi bật như năm 2002 tăng 95%, năm 2003 tăng 76,6%, năm 2007 tăng 33%, năm 2010 tăng 25% so với năm trước đó.

Trong đó, tốc độ tăng xuất khẩu trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2016 bình quân đạt 28,1%/năm,từ 732 triệu USD năm 2000 thì đến 2016 đạt 38,45 tỷ USD. Nổi bật như năm 2002 tăng 127,3%, năm 2003 tăng 62,7%; năm 2006 tăng 32%; năm 2016 tăng 14,9%.

Hoa Kỳ hiện là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Tương tự xuất khẩu, tốc độ tăng của hàng hóa nhập khẩu xuất xứ Hoa Kỳ cũng đạt mức bình quân 22,2%, từ 352 triệu USD năm 2000 lên 8,7 tỷ USD năm 2016.

Biểu đồ 1: Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2016

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Hoa Kỳ liên tiếp là đối tác thương mại đem lại thặng dư lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm liền. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ trong tháng 4/2017 đạt thặng dư gần 3,04 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam – Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 9,42 tỷ USD, bằng 75,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Biểu đồ 2:  Cán cân thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ một số thị trường khác giai đoạn 2009-2016

 

 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê của UNComtrade (Cơ sở Thống kê dữ liệu Thương mại tiêu dùng của Liên hợp quốc) tổng kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ năm 2016 đạt 2.450 tỷ USD, trong đó Việt Nam đứng thứ 12 trong số các thị trường xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ. Cũng theo nguồn số liệu này, năm 2016 Hoa Kỳ xuất khẩu 1.453 tỷ USD, trong đó Việt Nam là thị trường nhập khẩu hàng hóa xuất xứ Hoa Kỳ lớn thứ 27, chiếm tỷ trọng 0,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2017 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ đạt hơn 4,57 tỷ USD, tăng 10,7% so với tháng trước, tương ứng tăng 443 triệu USD. Tính đến hết tháng 4/2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 15,47 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 1,55 tỷ USD. Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ hiện chiếm 12,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 4/2017 đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng trước, tương ứng tăng 464 triệu USD. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu 4 tháng/2017 đạt gần 12,45 tỷ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Hoa Kỳ trong tháng 4/2017 đạt 767 triệu USD, giảm 2,6% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 3,02 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4,7%  trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 11,33 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt gần 9,22 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ; nhập khẩu đạt hơn 2,11 tỷ USD, tăng 37,5%, chiếm 69,3% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất sang Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt gần 10,53 tỷ USD, chiếm 84,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong đó, dẫn đầu tiếp tục là hàng dệt may, tiếp theo là giầy dép, điện thoại, gỗ và các sản phẩm gỗ; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện;…

Biểu đồ 3: Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ 4 tháng 2017

Nguồn: Tổng cục Hải quan

– Hàng dệt may là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa kỳ lớn nhất với kim ngạch 4 tháng 2017 đạt 3,64 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ đạt 11,45 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 48% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

– Xuất khẩu giầy dép các loại 4 tháng/2017 đạt 1,51 tỷ USD, tăng 13,9,%. Năm 2016, xuất khẩu giầy dép các loại sang Hoa Kỳ đạt 4,48 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 34,5% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại của cả nước.

– Điện thoại các loại và linh kiện 4 tháng 2017 đạt 1,39 tỷ USD, giảm 4,9%. Năm 2016, xuất khẩu nhóm hàng sang Hoa Kỳ đạt 4,3 tỷ USD, tăng 55%, chiếm tỷ trọng 12,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước.

– Xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng 2017 đạt kim ngạch 959 triệu USD, tăng 16,1%. Năm 2016 đạt kim ngạch gần 2,83 tỷ USD, tăng 7%, chiếm tỷ trọng 40,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của cả nước.

– Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4 tháng 2017 đạt 817 triệu USD, giảm nhẹ 0,4%. Năm 2016 đạt kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, tăng 2,3%, chiếm tỷ trọng 15,3%.

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất sang Hoa Kỳ 4 tháng/2017 đạt hơn 2,3 tỷ USD, chiếm 76,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ. Trong đó, lớn nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; đứng thứ hai là nhóm hàng bông các loại; tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; thức ăn gia súc và nguyên liệu;…

Biểu đồ 4: Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu xuất xứ Hoa Kỳ 4 tháng/2017

Nguồn: Tổng cục Hải quan

– Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 4 tháng 2017 đạt 894 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,24 tỷ USD, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 8% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

– Nhập khẩu bông các loại trong 4 tháng 2017 đạt 427 triệu USD, tăng 98,6%. Năm 2016, nhập khẩu bông xuất xứ Hoa Kỳ đạt 810 triệu USD, tăng 10%, chiếm tỷ trọng 48,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu bông của cả nước.

– Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 4 tháng 2017 đạt 277 triệu USD, giảm 6,9%. Năm 2016 nhập khẩu nhóm hàng này từ Hoa Kỳ đạt kim ngạch gần 1,04 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 3,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

– Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng 2017 đạt 154 triệu USD, tăng 52,6%. Năm 2016 đạt 420 triệu USD, giảm 2,1%, chiếm tỷ trọng 12,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. ​

Nguồn: Tổng cục hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *