Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Tư duy chiến lược, Các mức độ của tư duy chiến lược?

Tư duy chiến lược, Các mức độ của tư duy chiến lược?

Tư duy chiến lược là khả năng xác định được các mục tiêu và ưu tiên quan trọng, từ đó có kế hoạch hành động đảm bảo nhất quán được với lợi ích và giá trị lâu dài của tổ chức.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5 – Mức độ xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Xác định được thứ tự ưu tiên các mục tiêu của tổ chức
 • Định hình được hoặc có định hướng phát triển giá trị tổ chức
 • Có khả năng truyền đạt được mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược của tổ chức tới nhiều đối tượng cá nhân
 • Phát triển xây dựng được kế hoạch hành động phù hợp với mục đích và giá trị của tổ chức
 • Dẫn dắt tổ chức đi theo chiến lược

Mức độ 4 – Mức độ tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Có khả năng truyền đạt được mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược của tổ chức tới nhiều đối tượng cá nhân.
 • Xác định được các cơ hội và nguy cơ có thể xảy đến tổ chức và có phương án hành động phù hợp với giá trị và tầm nhìn của doanh nghiệp.
 • Thường xuyên quan sát, đánh giá, tổng hợp và hành động dựa trên mối tương quan trong và ngoài doanh nghiệp.

Mức độ 3 – Mức độ khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Xây dựng được mục tiêu và các kế hoạch hành động cho đội/nhóm dựa trên mục tiêu chung của doanh nghiệp
 • Điều phối được hoạt động của đội/nhóm phù hợp với chiến lược chung của doanh nghiệp
 • Đánh giá chính xác nguyên nhân, hệ quả của vấn đề đặt trong sự tương quan giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Mức độ 2 – Mức độ cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Điều phối được hoạt động của đội/nhóm phù hợp với chiến lược chung của doanh nghiệp
 • Hình dung được hệ quả của vấn đề

Mức độ 1 – Mức độ kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Đặt ra được mục tiêu cá nhân phù hợp với chiến lược hành động của đội/nhóm và các giá trị của doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *