Home / Tag Archives: cao bằng

Tag Archives: cao bằng

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cao Bằng

Logo KHV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CỦA TỈNH CAO BẰNG ĐỂN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) STT TÊN DỰ ÁN I CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ …

Read More »