Home / Tag Archives: giai đoạn 2020

Tag Archives: giai đoạn 2020

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lâm Đồng 2018

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng) PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG …

Read More »