Home / Tag Archives: xác định mục tiêu cuộc đời

Tag Archives: xác định mục tiêu cuộc đời

Xác định mục tiêu cuộc đời

Trong doanh nghiệp, các mục tiêu (goals) là những vấn đề mà cả doanh nghiệp phải đạt đến, nhằm thực hiện trọn vẹn mục đích (purpose hay target). Mục tiêu = kết quả mong muốn của một mục đích + thời hạn để thực hiện. {Tất cả hành động của con người đều có một mục đích nào …

Read More »