Home / Phát triển doanh nghiệp / Nghệ thuật quản lý

Nghệ thuật quản lý

Nghệ thuật quản lý nhân sự, quản lý doanh nghiệp

Tín chỉ Carbon là gì? Tổng quan về thị trường Carbon

Tín chỉ Carbon là chứng nhận để giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải lượng khí nhà kính, cụ thể là khí CO2.

Tín chỉ carbon là một công cụ quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và đạt được mục tiêu Net Zero. Việc phát triển thị trường tín chỉ carbon hiệu quả sẽ thúc đẩy đầu tư vào các dự án giảm phát thải, tạo ra lợi ích …

Read More »